Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

Némethné Máté Ilona (a továbbiakban: egyéni vállalkozó) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje.

Általában véve elmondható, hogy aki felkeresi a vállalkozás honlapját, annak nem kell semmilyen egyénileg azonosítható információt (név, cím vagy telefonszám) megadnia, a honlapot ingyenesen, kötelezettségektől mentesen megtekintheti, látogathatja.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

Adatkezelési Szabályzat

Bevezetés

Némethné Máté Ilona  (székhely: 9700 Szombathely Rohonci u.26. 8. em. 27.) tevékenysége üzleti közösség szervezésére, valamint üzleti konferenciák lebonyolítására irányul. Az üzleti közösség tagjai önkéntes belépési nyilatkozatukkal, tagsági szerződés megkötésével válhatnak az üzleti közösség tagjává, a további, jelen szabályzatban érintett személyek pedig közvetlen kapcsolatfelvétel vagy valamely tag általi ajánlás, rögzítés alapján kerülhetnek az Némethné Máté Ilona adatbázisába.

Amennyiben a fentiek nyomán az Némethné Máté Ilona személyes adatot kezel, úgy arra az esetre vonatkozóan jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeli az adatkezelő, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos az Némethné Máté Ilona számára, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon az adatkezelőhöz bizalommal a szakmaielit@gmail.com címen.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

 1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása. 
 1. Adatkezelő: az Érintett által megadott adatokat az Némethné Máté Ilona kezeli, azaz kizárólag e cég hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:
  • Székhely: 9700 Szombathely, Rohonci u. 26. 8. em. 27.
  • Levelezési cím: 9700 Szombathely, Rohonci u. 26. 8. em. 27.
  • Adószám: 25843277-2-41
  • E-mail: szakmaielit@gmail.com
  • Telefonszám: +36302163109
 1. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.
 1. Érintett: minden olyan természetes személy, aki valamely Partner kapcsolattartójaként megjelölésre kerül és a rá vonatkozóan megadott információk a jelen Szabályzat értelmezésében Személyes Adatnak minősülnek.
 1. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
 1. Grt: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 1. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).
 1. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett https://szakmaielit.hu honlap
 1. Jelölt: Az Adatkezelő által ajánlás, vagy a Jelölt kapcsolatfelvétele alapján megkeresett, Tagnak nem minősülő jogi személy.
 1. Partner: Az Adatkezelő által kezelt, jogi személyeket érintő adatokat tartalmazó adatbázisban a tagsági szerződés létrejöttéből eredően, illetőleg közvetlen kapcsolatfelvétel vagy harmadik személy által történő rögzítés, ajánlás alapján megjelenő jogi személy. Ilyennek minősül jelen Szabályzat értelmezésében a Tag, a Vendég, valamint a Jelölt.
 1. Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.

Az Adatkezelő által végzett, jelen Szabályzatban nevesített adatkezelési tevékenységek során kizárólag az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor attól függően, hogy az Érintett, mint a Partnernek minősülő személy kapcsolattartója milyen jellegű adatokat szolgáltat az Adatkezelővel fennálló jogviszonyát, vagy a jelen szabályzat szerint ajánlott/rögzített harmadik személyeket érintően. A kezelt személyes adatok köre: Név, a Partnernek minősülő jogi személynél betöltött pozíció/munkakör (a továbbiakban: pozíció), telefonszám, e-mail elérhetőség.

 1. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.
 1. Szolgáltatás: Az Adatkezelő által szervezett üzleti közösséget érintő rendezvények, események és találkozók lebonyolítása, előadások és konferenciák szervezése, ezekkel összefüggő kapcsolattartás.
 1. Tag: A tagsági szerződés megkötése révén az Adatkezelő által szervezett üzleti közösség tagjának minősülő jogi személy.
 1. Vendég: Olyan jogi személy, amely nem minősül jelen Szabályzat értelmezésében Tagnak, ugyanakkor az Adatkezelő meghívására az Adatkezelő által szervezett valamely eseményen, rendezvényen részt vett, arra regisztrált.

Jelen Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat hatálya kizárólag a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy Érintettek személyes adataira terjed ki, ennek megfelelően nem minősül személyes adatnak, így nem tartoznak jelen Szabályzat hatálya alá a Partner, mint jogi személy adatai. A Partner felelős azért, hogy a kapcsolattartásra megadott, harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére, így azoknak az Adatkezelő irányába történő továbbítására megfelelő jogalappal rendelkezik. E felelősségét a Partner jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja. A Tag felelős továbbá azért, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy előzetes tudomással bírjon személyes adatainak a jelen Szabályzatban foglalt célokból történő továbbításáról.

A Szabályzat valamennyi adatkezelési tevékenységre kiterjed függetlenül attól, hogy az adatkezelési tevékenység papír alapon, vagy digitális úton kezelt személyes adatokra vonatkozik.

Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok minél magasabb fokú védelme, illetve az adatkezelési műveletekkel járó kockázatok csökkentése biztosított legyen adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről gondoskodott. Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelő, az Adatkezelő képviselője, valamint a kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

 • Székhely és levelezési cím: 9700 Szombathely, Rohonci u. 26. 8. em. 27.
 • E-mail: szakmaielit@gmail.com
 • Telefonszám: +36302163109

 Az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei:

 • Név: Némethné Máté Ilona
 • Székhely és levelezési cím: 9700 Szombathely, Rohonci u. 26. 8. em. 27.
 • E-mail: szakmaielit@gmail.com
 • Telefonszám: +36302163109

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban. 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Taggal, valamint a Vendéggel történő kapcsolata tekintetében a kapcsolattartóként megjelölt Érintettre vonatkozó személyes adatokat alapvetően közvetlenül, az Érintettől veszi fel. A Jelölt tekintetében rögzítésre került, Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetetten, harmadik személy ajánlása, megjelölése útján jut hozzá.

Amennyiben az Adatkezelő közvetlenül vesz fel személyes adatokat, úgy a GDPR 13. cikk (1) bekezdése alapján a személyes adatok megszerzésének időpontjában bocsátja rendelkezésre a jelen Szabályzatban foglalt információkat, tájékoztatásokat, illetve – amennyiben az érintett adatkezelés tekintetében ez indokolt – ennek időpontjában kéri az Érintett hozzájárulását az adatkezeléshez.

Amennyiben az Adatkezelő közvetetten, harmadik személy útján kerül valamely személyes adat birtokába, úgy a GDPR 14. cikk (3) bekezdésével összhangban a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, de legkésőbb egy hónapon belül adja meg a jelen Szabályzat szerinti tájékoztatást.

Amennyiben a Tagnak minősülő személyek kapcsolattartójaként megjelölt Érintett személyes adatait nem közvetlenül az Érintett adja meg, úgy az Adatkezelő a fenti, közvetett adatgyűjtésre vonatkozó eljárásrend szerint jár el a tájékoztatás megadása vonatkozásában.

Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, a jelen Szabályzat szerinti célokból, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Honlapon. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

 1. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival. 

Ha a jelen Szabályzatban foglalt céloktól eltérő, azokkal össze nem egyeztethető célból is kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz. 

 1. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 
 1. Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől. 
 1. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével. 

Különös jelentőséggel bír az Adatkezelő üzleti tevékenységét, illetve a Szolgáltatás színvonalát, az üzleti kapcsolatok építhetőségének érdemi biztosítását érintően, hogy a fentiek szerint közvetetten szerzett személyes adatok pontosságáról előzetesen megbizonyosodhasson az Adatkezelő. Így amennyiben valamely Tag által kapcsolattartásra megadott személyes adat nem felel meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő által biztosított Szolgáltatás nyújtása alapvető akadályba ütközik. 

 1. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja.

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket, adatkezelési célokat, amelyeknek teljesítése céljából az Adatkezelő a személyes adatokat gyűjti.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Tagok, Vendégek, Jelöltek és Partnerek tekintetében eltérő célokból kezel személyes adatot, ezért e személyi körönként elkülönítve kerülnek alább rögzítésre az egyes adatkezelés célok.

 1. Tagokra vonatkozó adatkezelési célok

a) Tagsági szerződés teljesítése, rendezvényszervezés, meghívások és ügyfélkapcsolat: Az Adatkezelő a Tagok számára a megkötött tagsági szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása során, a megkötött szerződés teljesítésével összefüggésben adatokat kezel, melyek között – a Tagok kapcsolattartójaként megjelölt személyekre, mint Érintettekre vonatkozóan – személyes adatok kezelésére is sor kerül. E személyes adatok kezelésének célja, hogy a tagsági szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a rendezvényekre szóló meghívások, folyamatos kapcsolattartások biztosítottak legyenek. Ennek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a szerződéssel összhangban, annak teljesítése érdekében kezeli.

A Tag a tagsági szerződésben megjelöli azon személyek körét, akik az Adatkezelővel a tagsági szerződés teljesítésével összefüggésben kapcsolatot tartanak, a rendezvényen a Tag képviseletében, annak kapcsolattartójaként eljárnak.

A kapcsolattartóként megjelölt Érintettre vonatkozóan kezelt személyes adatok köre a rendelkezésre bocsátott adatok terjedelmétől és természetétől függően legfeljebb az alábbiakra terjedhet ki: Név, cégnél betöltött pozíció, telefonszám, e-mail elérhetőség.

Ezen adatok tartalmazhatnak személyes adatokat (így az Érintett nevét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét), mely személyes adatok kezelésének jogalapja a fenti célnak megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a Tag és az Adatkezelő között kötött tagsági szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a tagsági szerződés megkötéséhez igazodik.

E személyes adatok megadása hiányában a tagsági szerződés nem teljesíthető, hiszen az Érintett, mint kapcsolattartó kiértesítése, meghívása, tájékoztatása nélkül nem volna elérhető, hogy a Tag képviseletében valamely természetes személy megjelenhessen, a Szolgáltatásról naprakészen tájékozódhasson.

Az Adatkezelő a Szolgáltatásának kapcsolatépítő céljának teljesítése érdekében az egyes rendezvényeken megjelent Tagok képviselőit érintően jelenléti nyilvántartást vezet, melyet a többi, megjelent Tag kapcsolattartója irányába megküld. Ezen adattovábbítás célja, hogy az egyes rendezvényen megjelent Tagok kapcsolattartói a többi megjelent Tag képviselőjével kapcsolatot létesíthessenek. Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Tag kapcsolattartójának nevét, cégnél betöltött pozícióját, telefonszámát, valamint e-mail elérhetőségét továbbítja a többi Tag irányába, melyet az Érintettek jelen Szabályzat megismerését követően elfogadnak. E szóban forgó adattovábbításhoz a rendezvényen megjelent Tagok külön íven esetileg is hozzájárulásukat is adják a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, valamint a Tag jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a GDPR (47) bekezdésében foglaltaknak    megfelelően. Ennek értelmében a Tag és az Adatkezelő között a tagsági szerződés létrejöttéből eredően fennálló releváns üzleti kapcsolathoz tartozó    üzletszerzési célú adatkezelés tekintetében a jogos érdek megalapozottsága a GDPR-ból eredően adottnak tekinthető. Tekintettel arra, hogy a  kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok a Tag és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolat teljesítése érdekében kerülnek megadásra, így ezen adatok üzletszerzési célú kezelése a tagsági szerződésből eredő releváns üzleti kapcsolathoz kötődik. Az Adatkezelő biztosítja az Érintett számára, hogy a jogos érdeken alapuló, üzletszerzési célú adatkezelés ellen bármikor, díjmentesen tiltakozzon a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján, melynek előterjesztését követően az Adatkezelő e célból személyes adatok kezelésére a továbbiakban nem jogosult.

Az Érintett jelen Szabályzat alapján rendelkezésre bocsátott tájékoztatás nyomán alappal számíthat a jelen bekezdésben foglaltak szerinti adatkezelési  tevékenységre, így arra, hogy az Adatkezelő részéről a Tag irányába címzett üzletszerzési célú üzenettel keresi meg. Az Érintett személyes adatai harmadik    személy irányába jelen célból továbbításra nem kerülnek, ekként kizárólag az Adatkezelő jogosult közvetlen, üzletszerzési célú megkereséseket küldeni az Érintett irányába.

Az adatkezeléshez kapcsolódó érdek egyrészről a Tag tájékozottságának biztosítása az Adatkezelő szolgáltatásait érintően, másrészről a Tag és más, további Tagok közötti kapcsolatépítés biztosítása, más Tagok szolgáltatásai megismerésének lehetősége. Az Érintett információs önrendelkezési jogainak minél magasabb szintű érvényesülését szolgálja egyrészről a tiltakozási jog gyakorolhatósága, valamint jelen Szabályzattal történő tájékoztatása.

E fentiekben tételezett valós, üzleti érdekek és az Érintett önrendelkezési jogának biztosítása alapján, súlyozás eredménye alapján kerülnek kezelésre        üzletszerzési célból az Érintett személyes adatai.

c) Elégedettséget felmérő kérdőív küldése: Az Adatkezelő a Tagok számára közvetlenül, időszakosan elégedettséget felmérő kérdőívet küld. Az Adatkezelő az elégedettséget felmérő kérdőívben az Adatkezelő által lebonyolított rendezvények, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások tekintetében kívánja felmérni a Tagok észrevételeit, elégedettségét.

E fentebb meghatározott elégedettséget felmérő kérdőív a Tag vonatkozásában – a kapcsolattartási céllal – rendelkezésre bocsátott e-mail címre kerül megküldésre. A Tag maga határozhat arról, hogy a kérdőívet kitölti-e vagy sem. A kérdőív a Tag választása szerint kitölthető anonim módon, vagy amennyiben a Tag visszajelzést kíván kapni az Adatkezelőtől a kérdőív kiértékeléséről, úgy a kérdőív kitöltése során az e-mail cím megadásával tud élni-e lehetőséggel.

Amennyiben a Tag a kérdőív kitöltése során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az e-mail címét, úgy e körben az Érintettre vonatokozó személyes adatok köre: E-mail cím.
Anonim módon kitöltött kérdőív esetén az Adatkezelő nem kezel személyes adatot.

Az adatkezelés időtartama: a kérdőív kitöltött rendelkezésre bocsátásától számított 6 hónap.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása jelenti.

Az adatkezelő a kitöltött kérdőív kiértékelésére és összegzésére vonatkozóan adatfeldolgozót vehet igénybe, így különösen a BARE International Hungary Kft.-t.

 1. Vendégekre vonatkozó adatkezelési célok

Meghívás rendezvényre, kapcsolattartás: A Vendég az Adatkezelő meghívása esetén jogosult megjelenni az Adatkezelő által szervezett valamely üzleti közösségi rendezvényre. A Vendéggel történő előzetes egyeztetés alapján az Adatkezelő meghívót küld ilyen esetekben a Vendég által megadott elérhetőségeken keresztül. Amennyiben elérhetőségként, kapcsolattartási céllal a Vendég személyes adatot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, úgy ezen adatok kezelésére vonatkozóan az Adatkezelő jelen Szabályzatban foglaltakat alkalmazza.

E személyes adatok kezelésének célja, hogy a Vendég, illetve annak képviselőjeként, kapcsolattartójaként megjelölt személy megjelenhessen az Adatkezelő által szervezett rendezvényen, annak körülményeiről a megküldött meghívó alapján értesülhessen, illetve e körben a kapcsolattartás biztosított legyen. A rendezvényre történő meghívás célja, hogy a Vendég betekintést nyerhessen a Szolgáltatás természetébe, annak ismeretében dönthessen a tagsági szerződés esetleges megkötése felől, továbbá üzleti kapcsolatait a látogatott rendezvényen építhesse.

E körben a kapcsolattartóként megjelölt Érintettre vonatkozóan kezelt személyes adatok köre: Név, cégnél betöltött pozíció, telefonszám, e-mail elérhetőség.

Az adatkezelés jogalapját a tagsági szerződés megkötését megelőző lépéseknek a Vendég jelzésére történő megtétele jelenti a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben a Vendég a meghívást követő 1 éven belül nem köti meg a tagsági szerződést, úgy az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat törli.

Az Adatkezelő a Vendég által látogatott rendezvényen megjelent további tagok irányába a Vendég megjelent kapcsolattartójának adatait továbbítja üzleti kapcsolatépítési céllal, melynek jogalapját a Vendég megjelent kapcsolattartója által – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint – adott hozzájárulása jelenti. E kapcsolattartó személy a hozzájárulását az általa látogatott rendezvényen aláírásra kerülő íven tudja megadni.

 1. Jelöltekre vonatkozó adatkezelési célok

Kapcsolatépítés, kapcsolatépítés: Az Adatkezelő a Jelöltnek minősülő jogi személyek kapcsolattartóihoz köthető személyes adatok birtokába harmadik személy részéről tett ajánlások, más rendezvényeken történő közvetlen egyeztetések (így különösen átadott névjegykártya alapján), illetve a Jelöltek részéről történő megkeresések alapján jut. Ezen adatok kezelésének célja a Jelölt kapcsolattartójának meghívása egy, az Adatkezelő által szervezett rendezvényre. A Jelölt képviselőjével történő első írásos kapcsolatfelvétel alkalmával az Adatkezelő jelen Szabályzattal az adatkezelés alapvető körülményeiről tájékoztatást nyújt az Érintett számára.

Az adatkezelés legfeljebb a következő személyes adatokra terjedhet ki a Jelölt kapcsolattartójának minősülő személy tekintetében: Név, a Jelölt cégnél betöltött pozíció, telefonszám, e-mail cím.

Amennyiben a Jelölt keresi meg az Adatkezelőt a Szolgáltatás iránti érdeklődéssel, úgy az adatkezelés jogalapját a kapcsolattartás érdekében megadott személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a tagsági szerződés megkötésének lépései jelentik, amelyekre e körben a Jelölt kapcsolattartójának minősülő Érintett kezdeményezésére kerül sor. E körben amennyiben a Vendég a meghívást követő 2 éven belül nem köti meg a tagsági szerződést, úgy az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat törli

Minden más esetben (azaz amennyiben nem a Jelölt kezdeményezésére kerül sor a kapcsolatfelvételre) az adatkezelés jogalapját a fentebb megjelölt személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke jelenti tekintettel arra, hogy az Adatkezelő alapvető üzleti tevékenysége éppen a jelen adatkezelési cél keretében létrejövő üzleti kapcsolatokon alapszik. A kialakulóban lévő, még tagsági szerződéssel nem érintett üzleti kapcsolatok tekintetében is elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő kapcsolatot tarthasson a Jelölt azon képviselőivel, akikkel a Szolgáltatást, a tagsági szerződést érintően érdemben lehet egyeztetni. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben a Jelölt kapcsolattartója nem kívánja a továbbiakban az adatkezelést, úgy az ellen bármikor, díjmentesen tiltakozhasson, melyet követően az Adatkezelő az adatkezelést azonnal megszünteti. A Jelölt kapcsolattartójaként megjelölt Érintett személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli, azt kizárólag a felek közötti üzleti kapcsolat lehetőségének felmérésére, egyeztetésére alkalmazza az Adatkezelő.

A Honlapon megvalósuló adatkezelés

  1. Technikai adatok (cookie) rögzítése, valamint statisztikai célú adatkezelés: A Honlap használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a Rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű.

A regisztrációs felületen rendelkezésre bocsátandó személyes adatok: az Érintett neve, telefonszáma, e-mail elérhetősége. A tagsági szerződés ugyan az Érintett által megjelölt cég és az Adatkezelő között jön létre, ám az Érintett e jogviszonyhoz kapcsolódóan jelölheti meg kapcsolattartási céllal a fenti személyes adatait, melynek jogalapja ekként a tagsági szerződés megkötésének lépései a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama – amennyiben a tagsági szerződés nem jön létre a felek között – az üzleti kapcsolat kezdeményezésétől számított 1 év.

 1. Tájékoztatáskérés a Honlapon: A Honlapot látogató Érintettnek lehetősége van arra, hogy a Honlapon az Adatkezelő szolgáltatásait érintően tájékoztatást kérjen, érdeklődjön, melyet közvetlenül elektronikusan is megtehet. Ennek teljesítéséhez az Adatkezelő bizonyos személyes adatokat a kapcsolatfelvételhez gyűjt. Az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatok alapján a tájékoztatást kérő Érintettet megkeresi válaszával.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban adott – hozzájárulása, melyet az Érintett bármikor visszavonhat. E személyes adatok megadása hiányában ugyanakkor az Adatkezelő válasszal nem tudja megkeresni az Érintettet.

A kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail elérhetőség, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év.

 1. További adatkezelési tevékenységek
  1. Fényképfelvétel készítése rendezvényeken: Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvényeken megjelent Érintettekről fényképfelvételt készít abból célból, hogy azt az Adatkezelő Honlapján, illetve egyéb megjelenései vonatkozásában felhasználja a Szolgáltatás népszerűsítése, bemutatása érdekében. Az Adatkezelő e fényképfelvételek készítéséhez, illetve fenti célból történő felhasználásához előzetesen hozzájárulást kér az Érintett részéről.

Az Adatkezelő e körben kizárólag az Érintettről készült képfelvételt, mint személyes adatot kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a fentieknek megfelelően az Érintett által adott, önkéntes és határozott hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig áll fenn.

 1. Harmadik személy megbízásából szervezett rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés: Külön megbízás alapján az Adatkezelő harmadik személyek által lebonyolítani kívánt rendezvények szervezésében is együttműködik. Ebben az esetben a harmadik személy adatfeldolgozójaként a rendezvény megszervezéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeli kizárólag az Adatkezelő. Ezen adatok kezelésének célja a meghívott személyekkel való kapcsolattartás, illetve e személyek felkészítése a rendezvényre. Az Adatkezelő kizárólag e cél által indokolt terjedelemben kezeli az érintett személyes adatokat, illetve e jogviszonyt érintően adatfeldolgozóként az adatkezelő utasításainak megfelelően jár el.

A kezelt személyes adatok: meghívott neve, telefonszáma, e-mail elérhetősége.

 1. Önéletrajz-adatbázis: az Adatkezelő a Honlapon vagy harmadik személyek által üzemeltetett honlapokon időszakosan meghirdeti a cégen belüli nyitott munkalehetőségeket, amelyekre önéletrajzok megküldésével lehet jelentkezni. Az önéletrajzok Adatkezelő irányába történő megküldésének, illetve az ebből következő adatkezelésnek a jogalapja tehát az adott munkalehetőség kapcsán munkaszerződés megkötése iránti lépések megtétele, melyre az Érintett kezdeményezésére kerül sor [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

A kezelt személyes adatok körét a megküldött önéletrajz adattartalma jelenti, melyet az Érintett saját belátása szerint határoz meg.

Az önéletrajzokból származó személyes adatok kezelésére a megküldéstől számított 1 évig kerül sor, melyet követően az Adatkezelő a megküldött önéletrajzokat törli.

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

 1. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. a kezelt személyes adatok;
 3. az adattovábbítás címzettjei;
 4. az adatkezelés várható időtartama, vagy ha ezt megállapítani nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett által gyakorolható jogok;
 6. a Hatósághoz történő panaszbenyújtás joga;
 7. az Adatkezelő által gyűjtött információk forrása, jogalapja.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. 

 1. Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).
 2. Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 3. Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.
 4. Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 5. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 6. az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
 7. az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
 8. a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 9. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 10. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
  1. az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  2. az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő nyilvántartásai

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, ami tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Vegyes rendelkezések
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.
     A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.